BETINGELSER OG VILKÅR

Elm Organics ønsker at din online opplevelse skal være hyggelig, enkel og vellykket. For det formål har vi opprettet en bestillings-, frakt- og betalingsprosess for å gjøre kjøpsopplevelsen med Elm Organics så enkel som mulig.
 
Vennligst gå gjennom retningslinjene og prosedyrene våre, og gi oss beskjed hvis du har spørsmål eller bekymringer ved å kontakte oss på info@elmorganics.com

PARTENE
Selger er Elm Innovative Organics, Pustutveien 1, 1396 Billingstad, info@elmorganics.com, NO 923 357 343, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

BETALING
Kjøpsprisen inkluderer moms. Kunden blir informert om eventuell frakt ved utsjekk. 

Post- eller faksordre sendes når betalingen er mottatt.

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

LEVERING 
Forventet leveringstid vil bli oppgitt ved utsjekk.
 
Merk: Vi sender ikke bestillinger på lørdag eller søndag. Enhver bestilling som legges på lørdag, søndag eller en nasjonal helligdag, sendes neste virkedag.

BRUK AV NETTSTEDET
Vi vedlikeholder nettstedet for ikke-kommersiell personlig bruk. Din bruk av nettstedet til andre formål er kun tillatt med vårt forutgående skriftlige samtykke. Uten å begrense det foregående, kan du ikke: (1) bruke nettstedet på en kommersiell måte, inkludert ved å distribuere, overføre eller publisere nettstedet eller noe av dets innhold; (2) forstyrre andres bruk av nettstedet; (3) utgi seg for en annen person mens du bruker nettstedet; (4) forringe nettstedets drift eller forstyrre eller forstyrre serverne eller nettverkene som er koblet til det; (5) forstyrre våre immaterielle rettigheter; (6) ramme inn eller på annen måte sammerke nettstedet eller noe av innholdet; (7) dypkobling til hvilken som helst del av nettstedet; eller (8) bruke nettstedet til ulovlige formål. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avslutte eller begrense din bruk av nettstedet uten varsel, av en eller annen grunn, og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart. I slike tilfeller kan vi informere Internett-leverandøren din om aktivitetene dine og ta passende rettslige skritt.

TRANSAKSJONER
Alle transaksjoner som gjøres via nettstedet er underlagt vår aksept, som er etter vårt skjønn. Uten begrensning betyr dette at vi kan nekte å akseptere eller kansellere reservasjoner eller transaksjoner, uansett om reservasjonen eller transaksjonen er bekreftet, av en eller annen grunn, etter eget skjønn, og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart .
 

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON
Ved å bruke nettstedet, samtykker du i å motta elektronisk kommunikasjon og merknader fra oss. Du samtykker i at enhver kunngjøring, avtale, avsløring eller annen kommunikasjon som vi sender deg elektronisk, vil tilfredsstille alle juridiske kommunikasjonskrav, inkludert at slik kommunikasjon er skriftlig.
 
OPPHAVSRETT
All opphavsrettsbeskyttet tekst, grafikk, lyd, nedlastinger, programvare og annet materiale, valg, kompilering, arrangement og presentasjon av alt materiale, og den generelle utformingen av nettstedet er opphavsrettsbeskyttet av oss og er beskyttet av loven. ALLE RETTIGHETER RESERVERT. Du kan skrive ut en kopi av innholdet på datamaskinen din kun for din egen personlige, ikke-kommersielle hjemmebruk, forutsatt at du ikke fjerner copyright, varemerke eller andre proprietære merknader fra innholdet. All annen bruk av innholdet er strengt forbudt. Nettstedet kan også inneholde innhold som eies av tredjeparter. Du kan bare bruke slikt tredjepartsinnhold som uttrykkelig er godkjent av gjeldende eier.


 
SKADESTILLING
Du godtar å holde oss, våre tilknyttede selskaper og hver av våre og deres respektive styremedlemmer, ansatte, ansatte og agenter skadeløse fra og mot ethvert krav fra tredjepart eller søksmål, inkludert rimelige advokatkostnader og kostnader, direkte eller direkte indirekte, helt eller delvis, ut av din tilgang til eller bruk av nettstedet eller ditt brudd på lov eller rettigheter til noen person.
 
GJELDENDE LOV
Disse bruksvilkårene skal styres av og tolkes i samsvar med Norges lover, uten hensyn til lovkonflikter.
 
BRUK AV INFORMASJON SENDT
Du samtykker i at vi kan bruke kommentarer, informasjon eller ideer i all kommunikasjon du sender til oss, uten kompensasjon, bekreftelse eller betaling til deg, for hvilket som helst formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og opprette, modifisere eller forbedre nettstedet eller andre produkter eller tjenester.
 
STEDSENDRINGER
Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre, suspendere eller avvikle deler av nettstedet når som helst uten varsel eller ansvar overfor deg eller noen tredjepart. Vi forbeholder oss også retten til, etter eget skjønn, å innføre begrensninger på visse funksjoner og tjenester.
 
LENKER TIL ANDRE STEDER
Nettstedet kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi kontrollerer ikke og er ikke ansvarlige for innholdet eller personvernpolicyene til noe lenket nettsted, og inkluderingen av noen lenker på nettstedet innebærer ikke at vi godtar det.
 
OPPSIGELSE
Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å avslutte eller begrense din bruk av nettstedet, uten varsel, av noen eller ingen grunn, og uten ansvar overfor deg eller noen tredjepart.

MANGEL VED VAREN - KJØPERENS RETTIGHETER OG REKLAMASJONSFRIST
Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering - Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag - Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving - Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


SELGERENS RETTIGHETER VED KJØPERENS MISLIGHOLD
Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

Oppfyllelse - Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving - Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr - Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer - Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.


KONFLIKTLØSNING
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig på telefon 23 400 600. Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.


GENERELL
Hvis noen bestemmelse i disse bruksvilkårene anses å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal denne bestemmelsen tolkes i samsvar med gjeldende lov, og de resterende bestemmelsene skal håndheves. Overskrifter er kun til referanse og definerer, begrenser, tolker eller beskriver omfanget av en slik seksjon på ingen måte. Vår unnlatelse av å håndheve noen bestemmelse i disse bruksvilkårene skal ikke utgjøre et frafall av den eller andre bestemmelser. Disse bruksvilkårene angir hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med din bruk av nettstedet. Hvis du har spørsmål om disse vilkårene for bruk, kan du kontakte oss på info@elmorganics.com

Handlekurv

Ingen flere produkter tilgjengelig for kjøp

Handlekurven din er tom